TLF. 86 88 05 44

Arbejdstidsdirektiv

Arbejdstidsdirektiv for mobile arbejdstagere
Hovedregler:
Gælder for chauffører omfattet af køre- og hviletidsreglerne, og andre som følger transporten.
Max. 48 timer i gennemsnit over en reference periode, der er fastsat til 6 måneder.
Max. 60 timer indenfor den enkelte arbejdsuge.
Max 10 timer pr. arbejdsdag ved natarbejde. Natarbejde opstår hvis man har arbejdstid indenfor natperioden, som er kl. 00.00 – kl. 04.00.
Køre- hviletidsreglerne er fortsat gældende og ændres eller berøres ikke af disse regler.
Arbejdstid er f.eks. kørsel, af- og pålæsning, håndtering af passagerer, sikring af last, vask og vedligeholdelse.
Hviletid, pauser og rådighedstid er ikke arbejdstid.
•  Rådighedstid er andre tidsrum end pauser og hviletid, hvor chaufføren ikke skal blive på arbejdspladsen, det vil sige han kan forlade bilen, men være klar til efter opfordring at genoptage kørslen eller andre arbejdsopgaver.
Chaufføren skal have et forudgående kendskab til, at der vil opstå rådighedstid, ligesom han skal kende den forventede varighed.
Dette kendskab skal han have enten inden udkørsel, eller senest umiddelbart inden perioden opstår.
Arbejdsgiveren skal registrere arbejdstiden og opbevare registreringer i 2 ½ år, lønmodtageren skal have udleveret kopi efter anmodning.
Hvis arbejdsgiveren ikke registrerer arbejdstiden kan han idømmes en bøde.
 Arbejdstid hos andre arbejdsgivere tæller med og skal oplyses skriftligt af medarbejderen.
Hvis medarbejderens rettigheder krænkes kan han tilkendes en godtgørelse.
Medarbejderen skal have underretning om at arbejdstidsdirektiver er indført.
   
  Bilag 1   EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/15/EF af 11. marts 2002 om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter
   
  https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30262 Lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren