TLF. 86 88 05 44

FDL´s Vedtægter

Vedtægter for Frie Danske Lastbilvognmænd

§ 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn: Frie Danske Lastbilvognmænd – Forkortet: FDL Foreningens formål er at varetage medlemmernes, faglige og sociale interesser, og til opnåelse af dette formål skal foreningen blandt andet gennem bekæmpelse af usund konkurrence søge tilvejebragt et godt sammenhold og i øvrigt på enhver måde virke for at sikre medlemmerne de bedst mulige betingelser for udøvelsen af deres erhverv. Det er ethvert medlems pligt at arbejde for at skabe det bedst mulige kollegiale sammenhold.

§ 2 Optagelse af medlemmer Som medlem optages enhver, der er registreret i cvr. registeret og som lovligt erhverv driver vognmandsvirksomhed, eller som har en væsentlig berettiget erhvervsmæssig interesse i medlemskab, for så vidt den pågældende indenfor sin transportvirksomhed har vognmandskørsel med egne vogne som hoved­erhverv. Bedømmelsen af, hvorvidt vognmands faget er hovederhverv, udøves af bestyrelsen. Drives en forretning i selskabsform, er det selskabet som sådant, der er medlem, og det skal meddeles foreningen, hvem der er ansvarlig leder og repræsenterer selskabet i foreningsanliggende. Enhver, der optages som medlem, skal underskrive en særlig indmeldelsesblanket. Optagelse af et medlem sker med forbehold af FDL bestyrelse godkendelse. Ved optagelse udleveres et eksemplar af foreningens vedtægter, som medlemmerne er underkastet, ligeså de senere på lovlig måde ændrede vedtægter vil være.

§ 3 Kontingent / Stemme rettigheder a) Kontingent fastsættes af generalforsamlingen. b) Kontingent er ens for alle aktive medlemmer. c) kontingent opkræves almindeligvis over betalings service eller gennem postvæsenet med halvdelen den 1. januar og halvdelen den 1. juli. d) Passive medlemmer har ingen stemmeret og betaler et årligt kontingent som opkræves hver den 1. januar som punkt b. e) Stemmerettigheder: 1 stemme pr. cvr/medlemskab. Det påhviler foreningens medlemmer skriftligt at informere FDL´s administration om eventuel ændring af bopæl, ændrede virksomhedsforhold og eventuel ny ansvarlig leder.

§ 4 Eksklusion Eksklusion kan uden ret til indbringelse for voldgiftsretten finde sted i tilfælde at kontingentrestance udover 60 dage. Dog skal der altid ved forudgående skriftlig meddelelse ­udtrykkelig tilkendegives det pågældende medlem, at undladelse af betaling indenfor en nærmere i meddelelsen angiven frist vil medføre eksklusion i henhold til nærværende be­­stemmelse. Såfremt et medlems firma’s struktur ændres, så bestemmelserne i § 2 ikke længere er opfyldt, kan firmaet ved bestyrelsens foranstaltning ekskluderes.

§ 5 lnddrivelse af fordringer Forfaldent kontingent, inddrives ved bestyrelsens foranstaltninger.

§ 6 Hæftelse For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Udtrædende medlemmer kan ikke rejse krav på udbetaling af nogen del af foreningens formue eller midler!

§ 7 Den ordinære generalforsamlings afholdelse og indvarsling Den årlige, ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen at marts måned og indvarsles senest 3-5 uger forinden gennem en skriftlig indkaldelse, der tilstiles hvert enkelt medlem, hvis adresse fremgår at foreningens medlemsllste. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dagsorden og medbringes på generalforsamlingen som legitimation.

§ 8 Valg af dirigent m.v. Bestyrelsen har ret til at anvende ekstern assistance til posten som dirigent. Benytter bestyrelsen sig ikke af denne ret, vælger generalforsamlingen selv en dirigent. Dirigenten er øverste myndighed m.h.t. at gennemføre forhandlingerne og dagsordenen. Opstår der en situation, hvor dirigenten ikke kan opretholde den fornødne orden, er dirigenten bemyndiget til enten at afbryde eller afslutte generalforsamlingen. En sådan handling skal begrundes i foreningens protokol.

§ 9 Dagsorden for den ordinære generalforsamling På den ordinære generalforsamling skal foretages følgende: 1. Aflæggelse af beretning om foreningens forhold og virksomhed i den forløbne periode. 2. Fremlæggelse at det reviderede regnskab til godkendelse. 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 4. Valg af revisor og suppleant. 5. Behandling at indkomne forslag. 6. Eventuelt. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for tre år ad gangen, således at 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant afgår hvert år. Hvis der er flere end 3 bestyrelsesmedlemmer og/eller flere end 1 suppleant på valg på samme tid, bestemmer antallet af opnåede personlige stemmer valgperioden på henholdsvis 3, 2 og 1 år. På samme måde vælges revisorerne for 2 år ad gangen, således at 1 revisor afgår hvert år. Forslag, som ønskes på dagsordenen og behandlet på den ordinære generalforsamling, skal senest 14 dage før generalforsamlingen skriftligt tilgå FDL´s administration eller formanden med en kort motivering. I modsat fald henvises forslaget til behandling under eventuelt.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling Når særlige omstændigheder måtte kræve det, kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen er pligtig til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter, at den fra mindst 15% af medlemmerne måtte have modtaget skriftlig motiveret anmodning herom. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med det varsel, som forholdene tillader, dog mindst 3 dage forinden dens afholdelse, gennem skriftlig indkaldelse, der tilstiles hvert enkelt medlem, hvis adresse fremgår af foreningens medlemsliste. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dagsorden og medbringes på generalforsamlingen som legitimation.Reglerne i § 8 om valg at dirigent m.v. finder også anvendelse ved ekstraordinære generalforsamlinger.

§ 11 Afstemningsregler For såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger gælder følgende afstemningsregler: Kun medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen. Passive medlemmer har ikke stemmeret. Alle valg og afstemninger foregår iøvrigt ved håndsoprækning. Det skal dog stå formanden eller 5 mødte medlemmer frit for før eller under afstemningen at forlange skriftlig afstemning. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødendes antal.

§ 12 Generalforsamlingsreferat Såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlingers forhandlinger tilføres foreningens protokol, der underskrives af dirigenten. Generalforsamlingers forhandlinger kan som alternativ optages på bånd.

§ 13 Bestyrelsen Bestyrelsen består at 7 aktive medlemmer og vælges i overensstemmelse med reglerne i § 9 og 11. Et medlem kan kun udtræde af bestyrelsen med samtykke af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen vælger for 1 år ad gangen en formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden, som ikke må være i strid med vedtægternes øvrige bestemmelser. I tilfælde af formandens forfald fungerer næstformanden som formand.

§ 14 Bestyrelsesmøder Bestyrelsen sammenkaldes af formanden, efter behov, dog mindst 6 gange årligt, eller såfremt 4 at bestyrelsesmedlemmerne forlanger det. I behandling at sager, som specielt vedrører et bestyrelsesmedlems forretning, deltager det pågældende medlem ikke. I tilfælde at stemmelighed gør den fungerende formands stemme udslaget. Foreningen tegnes af formanden eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening, dog ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af mindst 5 bestyrelsesmedlemmer. Den samlede bestyrelse kan afgive fuldmagt til ansat kontorleder – forretningsfører eller direktør som foreningens daglige, administrative leder.

§ 15 Bestyrelsens ansvar Bestyrelsen er solidarisk ansvarlig for foreningens ledelse såvel som for foreningens midler i overensstemmelse med gældende lovgivning, nærværende vedtægter og generalforsamlingens lovlige beslutning. Dog er et bestyrelsesmedlem ansvarsfri for beslutninger truffet på bestyrelsesmøder, hvor han har været fraværende. Det samme gælder, hvor et bestyrelsesmedlem har taget reservation mod trufne beslutninger, som han har stemt imod. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid i forbindelse med en af revisorerne forlange regnskaberne forelagt. Bestyrelsen har ret til for foreningens regning at tegne en kautionsforsikring for kassereren. Dersom kassebeholdningen overstiger kr. 3.000,00 skal mindst det overskydende indsættes i bank, sparekasse eller på giro.

§ 16 Foreningsprotokol Forhandlingerne på bestyrelsesmødet tilføres foreningens protokol, der underskrives af den samlede bestyrelse.

§ 17 Medlemmernes diskretionspligt Det er ethvert medlems pligt overfor uvedkommende at fortie, hvad der ved møder foranstaltet af foreningen er forhandlet og vedtaget, medmindre der er givet særlig bemyndigelse til at omtale sådanne sager.

§ 18 Regnskabet Forinden regnskabet fremlægges til godkendelse, skal revisorerne have underskrevet dette og forsynet det med de anmærkninger, regnskabet måtte give anledning til. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

§ 19 Udmeldelse og suspension af medlemsskab Udmeldelse af foreningen skal ske gennem skriftlig meddelelse til formanden eller foreningens kontor og med mindst 6 måneders varsel til 30-06 eller 31-12 i året. I tilfælde at restance suspenderes medlemsretten, indtil betaling sker. Såfremt en medlemsvirksomhed afhændes eller ophører, kan udmeldelse effektueres allerede med virkning fra udgangen af det kvartal, i hvilken virksomheden afhændes eller ophører, forudsat foreningen forinden har modtaget skriftlig underretning herom.

§ 20 Æresmedlemmer og FDL Fonden Personer, som foreningen at særlige grunde ønsker at hædre, kan udnævnes til æresmedlemmer, dog kun efter bestyrelsens indstilling og generalforsamlingens beslutning. Æresmedlemmer er kontingentfrie, har møde- og taleret på foreningens møder og generalforsamlinger, ligesom de er valgbare og har stemmeret. FDL-fonden. Formål: At udøve økonomisk støtte af social betydning til FDL’s medlemmer i tilfælde, hvor bestyrelsen finder det nødvendigt og passende. Fonden administreres af FDL’s bestyrelse, som en fra det øvrige regnskab adskilt konto. Tilgangen af fondens økonomiske midler bestemmes at FDL’s bestyrelse.

§ 21 Passive medlemmer Der kan i foreningen som passive medlemmer optages medlemmer, der er ophørt med at drive vognmandsforretning. Disse medlemmer har ikke stemmeret i foreningens anliggender, ligesom de ikke kan vælges til tillidsposter indenfor foreningen og kun svarer kontingent i begrænset omfang (jf. § 3).

§ 22 Vedtægtsændringer Ændringer i nærværende vedtægter kan kun finde sted ved en generalforsamling og kræver kvalificeret majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Det skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen, i hvilke paragraffer der ønskes gennemført ændringer. For så vidt angår ændringsforslag, der ønskes vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling, skal sådanne ændringsforslag endvidere forud være anbefalet at mindst 15 % af medlemmerne, ligesom ændringsforslagene skal være tilsendt medlemmerne 8 dage forud for den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse. Vedtagne ændringer skal senest 4 uger efter vedtagelsen udsendes til hvert enkelt medlem.

§ 23 Opløsning af foreningen Foreningens opløsning kan kun finde sted efter at have været vedtaget på 2 efter hinanden følgende lovligt indvarslede generalforsamlinger. Det skal udtrykkeligt fremgå af indkaldelsen at foreningens opløsning står på dagsordenen, ligesom indkaldelsen til den sidste generalforsamling skal finde sted med mindst 14 dages varsel, og vedtagelsen af opløsningen på denne sidste generalforsamling skal ske med 2/3 majoritet. På den generalforsamling, hvor foreningens opløsning måtte blive vedtaget, skal der samtidig tages beslutning om, ved hvem og på hvilken måde dens forpligtelse skal afvikles, og hvorledes der vil være at forholde med foreningens eventuelle formue. Således vedtaget på generalforsamlingen i Vejle DTC den 24. marts 2007.